Mäntsälän Keskustan VAALIOHJELMA kaudella 2017-2021:

1.

Keskusta haluaa kehittää laadukasta varhaiskasvatusta sen kaikissa eri muodoissa. Perheille on tärkeä tarjota erilaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi. Yhtenä tärkeänä asiana pidetään Mäntsälän kotihoidon kuntalisän palauttamista.

 2.

Päivähoidon, peruskoulun ja toisen asteen koulutuspaikkojen tulee olla lähellä koteja. Vuonna 2009 tehdyssä kouluverkko-selvityksessä sovittujen toimenpiteiden toteutuminen on varmistettava. Sovitut koulu- ja päiväkoti-investoinnit on toteutettava suunnitelmien mukaan.

 3.

Tulevaisuuden kunnan keskeinen tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. On tärkeää, että kuntaan saadaan riittävät liikuntapalvelut, kuten uimahalli, mutta samalla on tärkeä selvittää nykyisten liikuntatilojen, kuten koulujen liikuntasalien joustavaa käyttöä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on huomioitava erilaisten ryhmien, kuten lasten ja nuorten, eläkeläisten ja ikääntyvien tarpeet.

4.

Keskusta pitää tärkeänä kylien elinvoiman vahvistamista. Palvelukyläteemaa tulee kehittää ja luoda sille nykypäivän tarpeita vastaavia sisältöjä. Koulut voivat toimia palvelukeskuksina, joista myös muut asukasryhmät, kuten alle kouluikäiset ja ikääntyvät voisivat saada omia lähipalveluja. Rakennuslupia tulee myöntää myös haja-asutusalueelle.

 5.

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lähidemokratiaa pitää vahvistaa. Keskusta haluaa toteuttaa tulevalla valtuustokaudella kylä- ja aluefoorumit.

6.

Erilaisten yhteisöiden tulee voida hyödyntää toiminnassaan kunnan nykyisiä tiloja. Uusien rakennettavien tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja avoimia yhteisöllisiä keskuksia. Keskusta ymmärtää kulttuurin laaja-alaisena asiana, joka parhaimmillaan edesauttaa kuntalaisten terveyttä ja lisää aktiivisuutta.

 7.

Kunnan tulee asettaa hankintamääräykset siten, että paikalliset tuottajat ja yritykset kykenevät kilpailemaan niissä tasa-vertaisesti. Uusien yritysten hankintaa kuntaan tulee tukea varaamalla Mäntsälän Yrityskehitykselle riittävät voimavarat.

 8.

Keskusta sitoutuu talouden tasapainotus-ohjelmaan, jonka valtuusto on hyväksynyt vuonna 2016. Tämä edellyttää tiukkaa talouskuria menojen kasvulle, maltillista veropolitiikkaa ja ylivelkaantumisen välttämistä. Tulevissa investoinneissa on haettava vaihtoehtoisia malleja niiden rahoittamiselle ja niiden toteuttamiselle.

9.

Kuntakonsernin yhtiöiden strategia tulee päättää kunnanvaltuustossa ja sen toteuttamisen valvontaan tulee valtuuston saada riittävät tiedot. Keskusta tukee Nivos Energian strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä paikallista, hiilineutraalia energian tuotantoa. Nivos Veden tulee olla aktiivinen toimija myös haja-asutusalueiden vesi- ja jätevesihuollon järjestämisessä.